Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok strelnice pre streľbu

z  krátkych guľových zbraní

 

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

 • Umiestnenie strelnice

Strelnica pre streľbu jednotlivými ranami v stoji z krátkych guľových zbraní sa nachádza v katastrálnom území obce Veľké Úľany, okres Galanta, západne od obce Veľké Úľany, na juhozápadnom okraji listnatého lesíka. Je určená pre nácvik streľby v stoji z krátkych guľových zbraní, malokalibrovej pušky na náboj 22 Long Rifle a dlhých zbraní s nábojom 7,62 vz. 43 Red. (7,62 x 39 redukovaný) na streľbu jednotlivými ranami a športovú súťažnú streľbu z uvedených zbraní. Nie je určená na komerčné účely. Jedná sa o strelnicu verejnú, športovú.

 

 • Prevádzkovateľ strelnice

Prevádzkovateľom strelnice je Športový strelecký klub Veľkoúľanský strelci o. z. IČO 42402484

 

1.3. Správca ( správcovia) strelnice sú zapísaný na príslušnom policajnom útvare

 

V prípade potreby môže prevádzkovateľ strelnice určiť ďalších pomocníkov správcu strelnice. Správca strelnice a jeho pomocníci sú zapísaní na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Galante, oddelenie dokladov. Každá zmena v ich údajoch musí byť nahlásená na OR PZ a doplnená do tohto prevádzkového poriadku.

 • Riadiaci streľby

Riadiaceho streľby určuje správca strelnice spravidla z pomocníkov správcu strelnice, poprípade aj z radu strelcov. Musí byť držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A,B, C, D, alebo E minimálne tri roky a musí byť starší ako 25 rokov. Musí byť oboznámený s prevádzkovým poriadkom strelnice. Pri streleckej súťaží môže jeho povinnosti prebrať rozhodca súťaže.

 

 

 1. PREVÁDZKA STRELNICE

 

 • Strieľať na strelnici je povolené len za prítomnosti riadiaceho streľby, alebo jeho pomocníka, tak aby mal riadiaci streľby vizuálny prehľad o priestore strelnice a zabezpečený ohrozený priestor, pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení stanovených príslušnými nariadeniami. Pri streľbe v noci a za zhoršenej viditeľnosti je potreba venovať zvýšenú pozornosť prehliadke ohrozeného priestoru a zabráneniu prítomnosti osôb v tomto priestore počas strelieb. Streľba sa môže vykonávať iba na pridelené terče, ktorých číslo zodpovedá číslu streleckého stanovišťa. Je prísne zakázané strieľať na vedľajšie terče (krížová streľba).

 

 • Prevádzkovateľ strelnice a v jeho mene správca strelnice alebo jeho pomocníci a riadiaci streľby sú povinní zabezpečiť počas celej doby streľby:
 • Kontrolu ohrozeného priestoru pred streľbou a umiestnenie výstražných tabuliek na prístupových cestách.
 • Vyvesenie červených zástavy o rozmeroch 50 cm x 50cm na viditeľných miestach v ohrozenom priestore.
 • Dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku a v tomto prevádzkovom poriadku.
 • Používanie výhradne zbraní a streliva povolených pre streľbu na schválenej strelnici.

 

 1. POVINNOSTI FUNKCIONÁROV STRELNICE

 

 • Prevádzkovateľ strelnice, správca strelnice a pomocníci správcu strelnice zodpovedajú za celkovú prevádzku strelnice v zmysle platnej legislatívy SR, vrátane noriem a príslušných predpisov. Pri organizovaní strelieb a streleckých súťaží sa postupuje podľa zásad uvedených v príslušných stanovách, pravidlách a streleckých poriadkoch.

 

 • Prevádzkovateľ strelnice je povinný uviesť strelnicu pred zahájením streľby do stavu zadefinovanom v znaleckom posudku, zabezpečiť dôkladnú prehliadku strelnice, priestoru streliska, stavu oplotenia, valu, priestoru pre terče, okolitého lesíka, ohrozeného priestoru a zabezpečiť aby sa v priebehu strelieb nedostali do týchto priestorov nepovolané osoby. Pred streľbou nachystá a označí terče číslom tak, aby čísla terčov odpovedali číslam streleckých stanovíšť a výstrelná pre jednotlivých strelcov bola rovnobežná s osou strelnice. Zabezpečí umiestnenie čelných ochranných balistických clôn pred jednotlivými streleckými stanovišťami a skontroluje ich stav. Výška zavesenia ochrannej clony je závislá od výšky strelca, tak aby nemierená rana nepreletela ponad ochranný val. Zabezpečí umiestnenie ľahkých ochranných zásten medzi jednotlivými stanovišťami, aby strelci neboli ohrozovaní vystrelenými nábojnicami zo zbraní susedných strelcov. Zabezpečí uloženie lekárničky na viditeľnom a dostupnom mieste na strelisku.

 

 

 

 • Správca strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice. Je zodpovedný za uloženie a udržiavanie prevádzkovej dokumentácie strelnice. Vedie prevádzkový denník strelnice a dbá na jeho správne vyplňovanie. Pri výkone funkcie nosí viditeľné označenie „Správca strelnice“. Je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby pri prevádzkovaní strelnice, zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici. Pri jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený pomocník správcu strelnice. Je povinný umiestniť prevádzkový poriadok strelnice na viditeľnom mieste a pred streľbou oboznámiť s ním riadiaceho streľby a všetkých strelcov. Sleduje stav a obsah lekárničky a pravidelne ju doplňuje.

 

 • Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní vylúčiť zo strelnice :
 • osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • osoby, ktoré nedodržujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku,
 • osoby, ktoré svojim konaním ohrozujú bezpečnosť prevádzky strelnice,
 • osoby, ktoré nie sú na streľbu oprávnené.

Majú povinnosť prekontrolovať zbrane a strelivo a vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň a strelivo, ktoré podľa ich mienky nespĺňajú bezpečnostné požiadavky. Sú povinní preskúšať strieľajúcich zo znalosti bezpečnostných pravidiel.

 

3.5       Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie poriadku a disciplíny na strelnici pred streľbou, počas celého jej priebehu a po jej ukončení. V tejto dobe sú mu podriadené všetky osoby na strelnici! Dohodnutým spôsobom zabezpečuje prístup strelcov a obsluhy terčov k terčom a zabezpečuje aby obsluha neopustila v priebehu strelieb priestor pre ňu vyhradený. Je povinný ihneď prerušiť streľbu ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k poraneniu, prípadne k inej mimoriadnej udalosti. Streľbu môže znova zahájiť až po odstránení príčin jej prerušenia. Pri mimoriadnej udalosti informuje okamžite správcu strelnice a spolupracuje s ním.

 

 1. VYMEDZENIE ZBRANÍ A  STRELIVA POVOLENÝCH NA STREĽBU

 

4.1.     Vymedzenie zbraní.

Na strelnici je povolené používať krátke guľové zbrane s úsťovou energiou do 1 350 J, malokalibrovú pušku na náboj 5,6 Long Rifle (0,22 LR) a samonabíjaciu pušku s nábojom 7,62 x39 redukovaný (7,62 vz. 43 Red.) pri streľbe v stoji, jednotlivými ranami. Prehľad najznámejších zbraní je uvedený v tabuľke na konci streleckého poriadku. Všetky zbrane musia byť v dobrom technickom stave, označené platnou overovacou značkou a riadne evidované v platnom doklade. Používané strelivo musí mať strely s „mäkkým“ (oloveným) jadrom.

 

4.2      Vymedzenie streliva.

Na strelnici je povolené používať strelivo s úsťovou energiou strely do 1350 J zhotovené z olova alebo iných mäkkých kovov. Je zakázané používať strelivo s tvrdými (oceľovými) strelami.

 

4.3.     Na strelnici je prísne zakázané používať iné zbrane a strelivo ako je povolené a strieľať mimo vyhradený priestor!

 

 

 1. BEZPEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

 

Streleckú činnosť v priestore strelnice organizuje a riadi riadiaci streľby. Všetci prítomní sú povinní bezodkladne plniť jeho nariadenia a pokyny.

 

5.1.     So zbraňami sa musí manipulovať s maximálnou opatrnosťou bez ohľadu na to či sú nabité, alebo nenabité. Mimo streleckého stanovišťa musia byť zbrane vybité. Na streleckom stanovišti musia byť zbrane nabíjané až pred streľbou na pokyn riadiaceho streľby. Po ukončení, alebo prerušení streľby musia byť zbrane bezprostredne vybité a v bezpečnostnom stave. Bezpečnostný stav znamená:

 • Pri samonabíjacích a opakovacích zbraniach je záver otvorený, nábojová komora prázdna a zbraň je otočená hlavňou v smere streľby. Zásobník je položený na stole.
 • Pri zbraniach s rotujúcim valcom (revolver) je valec s prázdnymi nábojovými komorami vyklopený, alebo položený na stole.
 • Pri zbraniach so sklopnou hlavňou (hlavňami) je zbraň otvorená, nábojová komora je prázdna,…

 

5.2.       Zbraň sa môže nabíjať výhradne len na streleckom stanovišti na pokyn riadiaceho streľby. Strelec je pri nabíjaní a vybíjaní, ako aj počas celej doby pokiaľ je zbraň nabitá otočený smerom k výstrelnej, pričom hlaveň je namierená do smeru streľby.

 

5.3. Riadiaci streľby môže streľbu kedykoľvek zastaviť povelom „STREĽBU ZASTAVIŤ!“ Na tento povel musia všetci strelci okamžite zastaviť streľbu. Po povele „VYBIŤ ZBRAŇ!“ musia všetci strelci vybiť svoju zbraň a uviesť ju do bezpečnostného stavu. V streľbe je možno pokračovať až na príslušný povel riadiaceho streľby.

 

5.4.   Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie. Dotýkať sa cudzej zbrane je možné len so súhlasom jej držiteľa.

 

5.5.   Strelci a funkcionári strelnice sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k poraneniu osôb, zvierat alebo k poškodeniu majetku.

 

5.6.   V prípade poruchy zbrane je strelec povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu riadiacemu streľby, ktorý je povinný streľbu prerušiť. Na pokyn riadiaceho streľby zbraň vybije, prípadne zaistí. Pri zlyhaní počká minimálne 15 s  a až potom vybije zbraň. Strieľať s predmetnou zbraňou je možné až po súhlase riadiaceho streľby a overení, že nešlo o poruchu zbrane ale o nesprávnu obsluhu zbrane, resp. zlyhané strelivo.

 

5.7. V priebehu streľby je zakázané na strelnici fajčiť, rozprávať alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

 

5.8.   Priestor pre divákov a ďalších strelcov ako aj osôb, ktoré sú prítomné streľbám sa nachádza mimo priestor strelnice, za streliskom, oddelený plotom z tvárnic od streliska. Počas strelieb má byť zreteľne označený a vyhradený.

 

5.9.   Strelci a osoby prítomné na strelisku sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča.

 

5.10 V prednej časti streliska sú strelecké stanovištia, za nimi je priestor pre strelcov a oprávnené osoby. Streleckých stanovíšť je 7, ich rozmery sú vyznačené na zemi spolu s číslom boxu. Očíslované sú sprava doľava. Stanovištia č.1 až 6 sú rovnaké, určené pre streľbu skúsených strelcov. Stanovište č. 7 je od stanovišťa č. 6 a ľavého plotu oddelené nepriestrelnými ochrannými zástenami a tvorí samostatný strelecký box. Strelecký box č.7 je určený pre streľbu neskúsených strelcov a začiatočníkov. Jednotlivé strelecké stanovištia (1 až 6) sa pri streľbách oddeľujú od seba ľahkými ochrannými zástenami, ktoré zabezpečujú ochranu strelcov v boxoch pred vystrelenými nábojnicami odletujúcimi zo susedných boxov. V prednej časti streleckého boxu je umiestnená strelecká lavica. Palebná čiara je vyznačená na podlahe. Pred každým boxom je pred streľbou z boxu zavesená ochranná balistická clona. Reťaze umožňujú upraviť výšku zavesenia ochrannej clony podľa potreby.

5.11   Terče sú statické, Strieľa sa na papierové terče uchytené na lepenkách v upravených pneumatikách, alebo drevených stojanoch. Možná je aj streľby na kovové terče, upravené tak aby nemohlo dôjsť k odrazu strely smerom na strelca. Prvá terčová čiara je vyznačená na 25 m, druhá na 50 m. Podľa požiadaviek je možné umiestniť terče aj na iné vzdialenosti. Pneumatiky sú označené číslom streleckého stanovišťa z ktorého na terč bude vedená streľba, tak aby výstrelná pre každý terč bola rovnobežná s osou strelnice. Nie je možné povoliť streľbu na vedľajšie terče (krížová streľba)!

 

 

 1. POSTUP PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI

 

 • Vzhľadom na možnosť výskytu mimoriadnej udalosti, hlavne poranení strelnou zbraňou prevádzkovateľ strelnice mať počas celej doby trvania streľby zabezpečené vozidlo, lekárničku, hasiace prostriedky a telefonické spojenie.

 

6.2   V prípade zranenia osoby v priestore strelnice riadiaci streľby zastaví streľbu, zabezpečí vybitie zbraní, bezprostredne informuje správcu strelnice a spolu organizujú poskytnutie prvej pomoci, poprípade presun zraneného do nemocnice alebo privolanie záchrannej služby. V prípade potreby vyrozumie políciu a do jej príchodu sa riadi jej pokynmi.

 

 • V prípade požiaru riadiaci streľby ihneď zastaví streľbu, zabezpečí vybitie zbraní, bezprostredne informuje správcu strelnice, ktorý vyhlási požiarny poplach. Podľa rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia, poprípade sa privolajú hasiči.

 

6.4.       Každá mimoriadna udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku strelnice.

 

 

           PRAVIDLÁ PRVEJ POMOCI PRI ZRANENÍ STRELNOU ZBRAŇOU:

Ak príde pri k poraneniu strelou je potrebné postihnutého prezrieť, či sa jedná o postrelenie, kde strela, alebo jej časti uviazli v tele, alebo o priestrel, kde strela vstúpila i opustila telo. Vstrelená strana je obvykle menšieho priemeru, výstrel väčšieho. Záleží od miesta zasiahnutia strelou, na základe čoho môžete realizovať prvú pomoc. Nezabudnite však nato, že sa mohla strela (jej časti) vo vnútri od skeletu kosti odraziť a zasiahnuť i iné orgány než sa pôvodne predpokladá. Preto je i tu veľmi dôležité okamžité privolanie rýchlej záchrannej pomoci.

STRELNÉ RANY

Príznakmi poranenia je krvácanie pri vstrele a výstrele, bolesť, príznaky šoku,
Postup:

 1. zastaviť veľké vonkajšie krvácanie,
 2. uložiť do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa nemuselo hýbať s postihnutým,
 3. krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca,
 4. uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pása,
 5. protišokové opatrenia,
 6. kontrolovať obväz, vedomie, dýchanie,
 7. privolať záchrannú službu.

Pri každom väčšom poranení treba očakávať vznik šoku. Nečakať s prvou pomocou na príznaky šoku. Nepodávať tekutiny.

POZOR! nedávať nič jesť a piť

ŠOK

Akýkoľvek úraz vedie skôr alebo neskôr k príznakom šoku
Príznaky :

 1. nekľud, alebo spavosť,
 2. neostré videnie,
 3. smäd,
 4. nevoľnosť,
 5. studená, bledá a spotená koža,
 6. zrýchlené dýchanie.

Postup:

 1. pohodlne uložiť, zaistiť telesný a duševný pokoj (aktívne upokojovať),
 2. ošetriť poranenia,
 3. brániť podchladeniu prikrytím zdola i zhora,
 4. zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm, ( autotransfúzna = protišoková poloha ),
 5. privolať odbornú pomoc,
 6. kontrolovať vedomie, dýchanie.

Do protišokovej polohy nedávať pri: poranení hlavy a hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach, bezvedomí. Zabezpečiť ticho, teplo, transport, tíšenie bolesti.

 

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Integrovaný záchranný systém:112

Polícia:158

Prvá pomoc:155

Hasiči:150

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE

UPOZORNENIE

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.